ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်းနံပါတ် – ၀၁-၆၅၄၆၈၁၊ ၀၁-၆၅၄၆၈၄

လိပ်စာ      – အမှတ်(၂၇)၊ ပြည်လမ်း၊ ၆မိုင်ခွဲ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

email – info@mnhrc.org.mm