နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက် (၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁ဝ) ရက်)

၁။       ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ကျူးလွန်ခဲ့သည့်ရက်စက်မှုများနှင့် အကျိုးဆက် အဖြစ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ကျယ်ပြန့်ကြီးမားသော လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုများသည် ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့ အစည်းအား ထိတ်လန့်တုန်လှုပ် မှုဖြစ်စေကာ ” နောင်ပေါ်ပေါက်လာမည့် မျိုးဆက်သစ်များအား စစ်အန္တရာယ်မှကာကွယ်နိုင်ရန်” ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်တည်ထောင်ရေးအတွက် အလေး အနက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ရန် လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဤကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုများမှ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ် အပိုဒ် ၅၅တွင် ဖော်ပြပါ ရှိသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ” လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားရေးနှင့် လူအားလုံး၏ လူ့အခွင့် အရေးနှင့် အခြေခံလွတ်လပ်မှုများကို စောင့်ထိန်းလိုက်နာရေး” ဟူသော ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါရှိပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်ပါ ဤရည်ရွယ်ချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းက ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။       မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ ၅၈နိုင်ငံမြောက်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ဝရက်နေ့၌ ပါရီမြို့ တွင်ကျင်းပသော ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့် အရေးကြေညာစာတမ်းကို အတည်ပြုချမှတ်သည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံကထောက်ခံမှုပြုခဲ့ပါသည်။ ဤကြေညာ စာတမ်းသည် လူသားအားလုံး၊ နိုင်ငံအားလုံး က ပြည့်မှီအောင်မြင်ဆောင်ရွက်ရမည့် အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စံ တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် ကြေညာစာတမ်းမှ လူ့အခွင့်အရေးစံများကို နိုင်ငံအားလုံးက ပြည့်မှီ အောင်ကြိုးပမ်းသွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ကာကွယ်ရေးစံများ သတ်မှတ်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း၏ကြိုးပမ်းမှုများတွင် လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း အား အတည်ပြုချမှတ်လိုက်ခြင်းသည် ပထမဦးဆုံးသောခြေလှမ်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အရေးကြီး သည့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်နှစ်ရပ်ဖြစ်သော ပြည်သူ့အခွင့်အရေးများနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစာချုပ်နှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အရေး များဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစာချုပ်နှင့် အခြားသောတည်ဆဲလူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာစာချုပ်များ ရေးဆွဲရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းသည် လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောအကြောင်း အရင်းနှင့် အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ရသော စာတမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာတို့သည် ၎င်းတို့၏ အသီးသီးသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံများပါ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များအတွက် လူ့အခွင့်အရေးကြေညာ စာတမ်းကို အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ ၂ဝဝ၈ခုနှစ်၊ မေလ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်လူထုက တစ်ခဲနက်ထောက်ခံ အတည်ပြုခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်လည်း ကမ္ဘာ့လူ့ အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းပါ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

၃။       ကြေညာစာတမ်းအား အတည်ပြုချမှတ်နိုင်ချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သည့်စနစ်တစ်ရပ်တည်ထောင်နိုင်ရန် မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ ကြိုးပမ်းစဉ်တွင် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ တည်ထောင်ရေးကိုအစဉ်တစိုက် ထောက်ခံအား ပေးမှုပြုခဲ့ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများသည် လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုများ ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် အမျိုးသားအဆင့် စနစ်တစ်ရပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်သကဲ့သို့ လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုများ အပေါ် အဖြေရှာရာတွင်လည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် အလက်များပျံ့နှံ့အောင်ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသောအာဏာပိုင်များအား အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးများကို သက်ဝင်ယုံကြည် သောနိုင်ငံများသည် လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ကာကွယ်ရန် အမျိုးသားအဆင့် လူ့အခွင့်အရေး အဆောက်အဦကို တည်ဆောက်ကြပါသည်။ ယင်းသို့တည်ဆောက်ရာတွင် အမျိုးသားလူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့အစည်းများ တည်ထောင်ခြင်းလည်းပါဝင်ပါသည်။

၄။       နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းပါရှိသည့် မူလအခြေခံအခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၄/၂ဝ၁၁)ဖြင့် ၂ဝ၁၁ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၅)ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော အမျိုးသားအဆင့် လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အာဆီယံတွင် ပဉ္စမမြောက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ကော်မရှင်အား ပါရီအခြေခံမူများကို အခြေခံ၍လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအသီးသီးမှ အတွေ့အကြုံရှိသော အငြိမ်းစားပုဂ္ဂိုလ် (၁၅)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၅။      ကော်မရှင်သည် ၎င်း၏အဖွင့်အစည်းအဝေးကို စက်တင်ဘာလ(၁၂)နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ယင်းနေ့မှစ၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အပြည့်အဝဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြား စာများကို လက်ခံနိုင်ရန် ကြေညာချက်တစ်ရပ်ကို အောက်တိုဘာလ(၄)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ လက်ခံရရှိသောတိုင်ကြားစာများကို အစွမ်းကုန် စာနာဂရုစိုက်၍ စိစစ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

၆။      လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးအပိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်သည် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်မှုရရှိအောင် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ Raoul Wellenberg Institute မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဖွဲ့ကို လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်သည် လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းများကို (၁ဝ)နှစ်ကျော် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသော တက္ကသိုလ်ဖြစ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်မျိုးမျိုးသို့ ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးမှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဗန်ကောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး၊ အရှေ့တောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာရုံးက မြန်မာအစိုးရအရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပရာတွင် ကော်မရှင်က တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၏အောင်မြင်မှုကို ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးက အားတက်ဖွယ်ရာ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းက လူငယ်မျိုးဆက်မှ အများအပြားပါဝင်သည့် တက်ရောက်သူအရာရှိများသည် အလွန်အပြု သဘောရှိကြပြီး စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိကြောင်း၊ အားတက်သရောလည်းရှိကြောင်း မှတ်ချက် ပြုခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ယခုလောလောဆယ်တွင် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးမှုကို ပိုမိုသိရှိလာရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ယူနီဆက်(ဖ်) နှင့်ပူးပေါင်းလျက် ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ကျင်းပရန်စီစဉ် လျက်ရှိပါသည်။ နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင် ယူနီဆက်(ဖ်)၏ကမကထပြုမှုဖြင့်ပင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ ဝင် (၅)ဦးတို့သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ကာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင် ကာကွယ်ရေး အမျိုးသားအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

၇။      ကော်မရှင်တည်ထောင်ပြီး (၃)လအတွင်း ၎င်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမူကြမ်းနှင့် တိုင်ကြား စာနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမူကြမ်းများကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၈။      အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အစိတ် အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ အရေးကြီးသည့် ယနေ့လူ့အခွင့်အရေးနေ့အခါသမယတွင် ကော်မရှင်အနေဖြင့် ၎င်း၏လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကို ထိရောက် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အစွမ်းကုန်ကူညီပံ့ပိုးသွားရန် ပိုင်းဖြတ်ထားကြောင်း အလေးအနက်ပြောကြား လိုပါသည်။

၂ဝ၁၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ဝရက်

ရန်ကုန်မြို့နေရာ၊ ရန်ကုန်မြို့