တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်

၁။      မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် နိုင်ငံသားများ၏ လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက် ခံရမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားစာများကိုလက်ခံလျက်ရှိပြီးယင်းတိုင်ကြားစာများကိုစိစစ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခြင်းများနှင့် သက် ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ဖြေရှင်းကုစားပေးရန် အကြောင်းကြားညှိနှိုင်းခြင်းများပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးကိုဖောက်ဖျက်ခံရခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းပါ အခွင့်အရေးများဖောက်ဖျက်ခံရခြင်း၊နိုင်ငံတော်ကပါဝင်ချုပ်ဆိုထားသည် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များတွင်ပါရှိသည့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းခံရပါက ကိုယ်တို င်အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးအတွက် သော်လည်းကောင်း၊ လူတစ်စုကိုကိုယ်စားပြု၍ သော်လည်းကော င်းဥက္ကဋ္ဌ၊မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၊အမှတ် (၂၇) ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ သို့ လိပ်မူ၍ မှတ်ပုံတင်စာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်ရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေတိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။

၃။      လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရခြင်းများတွင် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရခြင်းများလည်းအကြုံးဝင်ပါသဖြင့် နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ကလေးသူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းများခံစား၊ ကြုံတွေ့ရပါကလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သို့ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေတာဝန်သိသူတစ်ဦးဦးမှ ကိုယ်စားပြု၍ ဖြစ်စေတိုင်တန်းနိုင်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။      တိုင်တန်းရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(၁)     တိုင်တန်းသူ၏အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊

(ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း/လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ဖက်စ်နှင့် email တို့ရှိလျှင် ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်)

(၂)     တိုင်တန်းသူသည် မည်ကဲ့သို့မူလအခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်ခံရကြောင်းအချက်အလက် များဖြင့် အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအထောက်အထားများပူးတွဲလျက် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရန်၊

(၃)     တိုင်တန်းဖော်ပြချက်သည် မှန်ကန်စွာရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံချက် လက်မှတ်ရေးထိုးရန်၊

(၄)     တိုင်တန်းသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူ။

မှတ်ချက်။      မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် တိုင်တန်းချက်များကိုစိစစ်ရာတွင် လိုအပ်ပါကတိုင်တန်းသူအားခေါ်ယူတွေ့ဆုံမေးမြန်းပါမည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်