၂၀-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ၏ အမည်စာရင်း

Exam result