ဆောင်ရွက်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်-

(၁) လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ

http://www.mnhrc.org.mm/activities/%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84/

(၂) လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

http://www.mnhrc.org.mm/activities/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA-%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%B7%E1%80%80%E1%80%BB/

(၃) မူဝါဒနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

(၄) နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ