ဥပဒေရေးရာဌာန

    ဥပဒေရေးရာဌာနအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ပြည်တွင်းဥပဒေများအား လိုက်နာမှု ရှိ၊ မရှိကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၊ မြှင့်တင်ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်က ပါဝင်ချုပ်ဆိုသင့်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးစာချုပ် များကို အစိုးရအဖွဲ့သို့ အကြံပြုတင်ပြ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

 တည်ဆဲဥပ‌ဒေနှင့် အဆိုပြုထားသည့် ဥပဒေကြမ်းများသည် နိုင်ငံတော်က ပါဝင်ချုပ် ဆိုထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စာချုပ်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြဋ္ဌာန်းသင့်သည့် ဥပဒေ များနှင့် အခြားဆောင်ရွက်သင့်သည်များကို အစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ပါသည်။

 လူ့အခွင့်အရေး စာချုပ်များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ တင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသည့် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုရာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြသင့်သော အချက်များကို အစိုးရအဖွဲ့အား ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

          လူ့အခွင့်အရေးသဘောတူစာချုပ်များကို ဘာသာပြန်ဆို၍ ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိ ဆောင်ရွက်ပါသည်။      

လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသော ဥပဒေရေးရာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

    ဥပဒေရေးရာဌာနသည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်များ နှင့် ပြည်တွင်းဥပဒေများ လေ့လာခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ () ပါ အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို အဓိက အားဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပါသည် -

()     နိုင်ငံတော်က ပါဝင်ချုပ်ဆိုသင့်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စာချုပ်များ ကို အစိုးရအဖွဲ့သို့ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊

()      တည်ဆဲဥပဒေနှင့် အဆိုပြုထားသည့် ဥပဒေကြမ်းများသည် နိုင်ငံတော်က ပါဝင် ချုပ်ဆိုထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြဋ္ဌာန်းသင့်သည့် ဥပဒေများနှင့် အခြားဆောင်ရွက်သင့်သည်များကို အစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြခြင်း။ 

အောက်ပါ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဥပဒေရေးရာဌာနကို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ပါသည် -

          (က)    ဒေါ်နုနုယဉ်

          ()     ဒေါက်တာမြင့်သူမြိုင်

          ဥပဒေရေးရာဌာနတွင် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများအဖြစ် ညွှန်ကြားရေးမှူး () ဦး၊ လူ့အခွင့် အရေးအရာရှိ () ဦး၊ ဒုတိယလူ့အခွင့်အရေးဦးစီးမှူး () ဦး၊ အငယ်တန်းစာရေး () ဦးနှင့် ရုံးအကူ () ဦးတို့ကို တာဝန်ပေးခန့်ထားပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

          ဥပဒေရေးရာဌာနတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းဥပဒေဌာနခွဲနှင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေဌာနခွဲ ၂ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ယင်းဌာနခွဲ ၂ ခု အောက်တွင် ဥပဒေကြမ်းဌာနစု၊ တည်ဆဲဥပဒေဌာနစု၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေဌာနစုနှင့် ဒေသ ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေဌာနစုတို့ ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

၂၈-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေကို ဥပဒေ အမှတ် (၂၁/၂၀၁၄) ဖြင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။

ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၁/၂၀၁၆) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၂/၂၀၁၆) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပ‌ဒေ ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၆) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဝန်ထမ်းများအတွက် အငြိမ်းစားပင်စင်စီမံချက်ကိုလည်း ကောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဥပ‌ဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြင်ဆင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၇) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြင်ဆင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၇) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင် ဝန်ထမ်းများအတွက် အငြိမ်းစားပင်စင်စီမံချက်ကို ပြင်ဆင်သည့် ပြင်ဆင်ချက် များကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၇) ဖြင့်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြင်ဆင်သည့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၉) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ် (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော သဘောထားသုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက် များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

          သေဒဏ် အပြစ်ပေးမှုဆိုင်ရာ (Death Penalty) ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားမှတ်ချက် ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။  (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

          လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် ကလေးသူငယ်များ ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုင်ရာ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများစာချုပ်၏ နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားမှတ်ချက်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။  (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားမှတ်ချက်ကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

          အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် အရှေ့တောင်အာရှ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ် (SEANF) အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံတော်အဆင့် လက်တွေ့ ကျင့်စဉ်များကို လေ့လာနိုင်ရန် ပေးပို့ထားသည့် လူ့အခွင့်အရေးဥပ‌ဒေဆိုင်ရာ မေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေကြားချက်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး‌ကော်မရှင် (Komnas HAM) သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။  (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

ကုလသမဂ္ဂ၊ အမျိုးသမီးများ ခွဲခြားမှုမှန်သမျှပပျောက်ရေး ကော်မတီ (UN CEDAW) သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် စတုတ္ထနှင့် ပဉ္စမအကြိမ် ပူးတွဲအစီရင်ခံစာတွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်‌ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မေးခွန်းများ၏ အဖြေကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။  (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

          လူကုန်ကူးခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များအား လူကုန်ကူးခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် အာဆီယံ သဘောတူစာချုပ်သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အတည်ပြုချုပ်ဆိုရန် အကြံပြုချက်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ရုံးတို့သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။  (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

          စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ် (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အတည်ပြုချုပ်ဆို (ratify) သင့်ကြောင်း အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

          ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) သို့ မြန်မာနိုင်ငံက ပါဝင်ချုပ်ဆိုရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

          Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) မှ သေဒဏ် ပယ်ဖျက်ရေး မြှင့်တင်ရန် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ်၏ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အဆိုပြုလွှာပါ မေးခွန်းများ (APF Call for Proposals to strengthen the capacity of national human rights institutions in the Asia Pacific to Promote the abolition of the death penalty) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေကြားချက်ကို APF သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

          Survey: Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) မသန်စွမ်းသူ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ သုတေသနမေးခွန်းများ (questionnaires) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေကြားချက် ကို German Institute for Human Rights သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

          ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ၊ လူမဆန်စွာ ဂုဏ်ငယ်စေသော အပြုအမူနှင့် အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) အား လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားမှတ်ချက်ကို နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

          သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မိုနာ့တက္ကသိုလ်မှ ပြစ်မှုဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ Senior Lecturer ဖြစ်သူ Dr. Lennon Yao-chung Chang ဦးဆောင်သော ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေ၊ ကော်မရှင်၏ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် လူ့အခွင့် အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပြစ်မှုဗေဒနှင့် ဆက်စပ်၍ မြန်မာ နိုင်ငံ၌ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတို့ကို ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားမှတ်ချက်ကို လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါ သည်။ (၂၀၁၃ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျား/မ ရေးရာ အခြေအနေ ဆန်းစစ်မှု စစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ (ပထမမူကြမ်း) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားမှတ်ချက်ကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း၊ လူဦးရေတိုးပွားနှုန်း ထိန်းညှိခြင်း ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဥပဒေကြမ်း၊ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြား ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ အကြံပြုတင်ပြချက်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတို့ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ (မူကြမ်း) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်ကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာ ဥပဒေ (မူကြမ်း) ဒုတိယအကြိမ် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော အချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သဘောထားမှတ်ချက်ကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ (ဆဋ္ဌမမူကြမ်း) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နောက်ဆက် တွဲအကြံပြုချက်ကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ရန် အကြံပြုချက်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုမှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပ‌ဒေ (မူကြမ်း) နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ အကြံပြုချက်ကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့်  လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံ သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာ ကော်မတီတွင် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ထည့်သွင်း ပေးနိုင်ရေးအတွက် အကြံပြုတင်ပြချက်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အမျိုးသား ကော်မတီတွင် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက် အကြံပြုတင်ပြချက်ကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်‌ပေးရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတို့ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

Myanmar National Building Code တွင် မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာ သွားလာနေထိုင် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် သင့်လျော်သည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ထည့်သွင်းရေးဆွဲရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြု တိုက်တွန်းချက်ကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ အဖွဲ့ချုပ်တို့ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေ (မူကြမ်း) အခန်း (၁၇) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သော နည်းဥပ‌ဒေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြု ချက်ကို အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်သော ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ကွဲလွဲနေမှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာ နှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်တို့ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၏ ဝန်ထမ်းနှင့် ပတ်သက်သော ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ကွဲလွဲဆန့်ကျင်နေခြင်းကို လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရေး လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကြောင်းကြားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးစီးရုံး၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်တို့ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းရေးကော်မတီတို့ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများအား ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြု ချက်ကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သုံးသပ်ချက်အချို့ စာတမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားမှတ်ချက်ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ရာဇသတ်ကြီးကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၃ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေကို မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ( ၂၀၁၄ ခုနှစ်)

ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

သေဒဏ်ဖျက်သိမ်းရေးကို ရည်ရွယ်သည့် ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်၏ ဒုတိယနောက်ဆက်တွဲစာချုပ် (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty) ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် (Convention on the Rights of the Child-CRC) ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၉ ခုနှစ်)

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် အခြားရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော၊ လူမဆန်သော သို့မဟုတ် လူ့သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းစေသော ပြုမူဆက်ဆံခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို ဆန့်ကျင်ရေး သဘောတူစာချုပ် (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT) ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်)

ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည့် ဥပဒေနှင့် သဘောတူစာချုပ်များကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ပါသည်။ 

ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပို့ချခြင်းများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လွှတ်တော်မေးခွန်း၊ အဆိုများ ဖြေဆိုပြန်ကြားခြင်း

ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းမေးမြန်းလာသော “မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် အစိုးရလက်နက်ကိရိယာ တစ်ခု သို့မဟုတ် သီးခြားလွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ် ကြောင်း သိရှိလိုခြင်းနှင့် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်မှု အကျဉ်းတို့ကို သိရှိလိုခြင်း” အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၃၄၇ တွင် နိုင်ငံတော်သည် မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေအရာတွင် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိစေရမည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံသားများကို တရားဥပဒေအရ အကာ အကွယ်ကိုလည်း တိကျစွာ ခံစားနိုင်စေရန်ဟူသော ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ပုဒ်မ ၃၄၇ နှင့် တစ်ဆက် တစ်စပ်တည်းဖြစ်သော သီးခြားဥပဒေများကို ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ရေး အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် ပြည်‌ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့တွင် ကျောက်ဖြူမဲ ဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၌ ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းလိုကြောင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားမှတ်ချက်ကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတက လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ပြီး သည့် မူလဥပဒေများကို နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ကျင့်သုံးကြရမည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ တစ်ဆင့်ခံဥပဒေများဖြစ်သည့် နည်းဥပဒေများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ရေးဆွဲထုတ်ပြန် ကျင့်သုံး ပေးပါရန် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားမှတ်ချက်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့ သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်သူများအား ထိရောက်စွာ ဟန့်တားနိုင်ရန် အထူးဥပဒေတစ်ရပ် အမြန်ရေးဆွဲ၍ သေဒဏ် ချမှတ်သည်အထိ ပြစ်ဒဏ် တိတိကျကျ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပေးရန် အဆိုပြု ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်ကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများနှင့် သင်တန်းများတက်ရောက်ခြင်း

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၊ တရားစွဲဆိုရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်း၏ မဟာဗျူဟာမြောက် လုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွဲ‌ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရုပ်သိမ်းရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်နှင့် အသစ်ရေးဆွဲရန် လုပ်ငန်းများအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ရေးကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် ခြင်း။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်အပေါ် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အစည်း အဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို နေ့စဉ်ထုတ် The New Light of Myanmar အင်္ဂလိပ်သတင်းစာ၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်များသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အတည်ပြုပါဝင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာ တိုးမြှင့်စေရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

NHRI’s Role in Human Rights Education and Myanmar National Human Rights Commission Practice လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်းတွင် ပို့ချခြင်း။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

Multi-Stakeholder Workshop on Strategic Community Investment in the Extractive Industries အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ (မူကြမ်း) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်များ ရယူရန်အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အတည်ပြု ပါဝင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေ (မူကြမ်း) ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

National Child Law Consultation အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် အသိပညာမြှင့်တင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် ကလေးသူငယ်များ ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုင်ရာ ကလေးသူငယ်များ အခွင့်အ‌ရေးစာချုပ်၏ နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေး ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုမှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

Workshop on Drafting and Reviewing Laws သို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပညာရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

တရားမျှတမှု၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ အာရှနိုင်ငံ များမှ အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်ထင်ဟပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေး ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

International Commission of Jurists (ICJ) ကို လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ကျင်းပ သည့် အလုပ်ရုံသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုပပျောက်ရေးနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက် ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

Blended Learning Programme on Human Rights and Business for MNHRC Online သင်တန်းနှင့် Face-to-face သင်တန်းတို့ကို ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် The Danish Institute for Human Rights နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပခြင်း။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲသဘောတူစာချုပ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲသဘောတူစာချုပ်သို့ အတည်ပြု ပါဝင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် ခြင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

Child Labour in Myanmar’s Garment Sector, Report Launch and Panel Discussion အစီရင်ခံစာရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

(၆၄) ကြိမ်မြောက် CEDAW ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထနှင့် ပဉ္စမ အကြိမ် ပူးတွဲအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခြင်း ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်နှင့် SHAPE-SEA, Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University တို့ ပူးပေါင်း၍ Workshop on Teaching of Human Rights Law at University အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခြင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အ‌ရေး ကော်မရှင်၊ ASEAN-CSR Network နှင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ ပူးပေါင်း၍ Corporate Responsibility and Human Rights: Implementing the UN Guiding Principles ဖိုရမ် တစ်ရပ်ကို ကျင်းပခြင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်အတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲ မှု အစရှိသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်သည့် အဆင့်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အသိပညာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ပို့ချခြင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေရေးရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ် တည်ထောင်‌ရေး သင်တန်းသို့ တက် ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် နည်းဥပဒေဆိုင်ရာ ဒုတိယအကြိမ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

မြန်မာလက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကားဖြင့် သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအပေါ် နားလည်မှု မြှင့်တင် ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ (မူကြမ်း) အား သိရှိနိုင် ရန် အသိပေးချပြသည့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ် (ICESCR) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

အမုန်းစကားများ ကာကွယ်တားဆီးရေးဥပဒေ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီး စွမ်းပကား မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

မြန်မာဥပဒေ သတင်းအချက်အလက်စနစ် တည်ထောင်ရေးအတွက် အသုံးပြုသူ သင်တန်း သို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

Myanmar Right to Nationality Workshops သို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

Diversity Management in the age of Globalization Forum သို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ် (၅၁) နှစ်မြောက် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏ ပဉ္စမအကြိမ် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးညီလာခံသို့ တက် ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်၍ တာဝန်ခံမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အားကောင်းစေရေး စီမံချက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

အမုန်းစကားများ ကာကွယ်တားဆီးရေးဥပဒေ (မူကြမ်း) နှင့် စပ်လျဉ်းသော အစည်း အဝေးသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း။ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)