စီမံရေးရေးရာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာန

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste odit deserunt, accusantium quod voluptates quidem quos magni similique? Saepe dolore magni quae aliquid tempora, maxime accusantium deleniti velit unde laboriosam!

၁။      စီမံရေးရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် ကော်မရှင်ဥပ‌ဒေ ပုဒ်မ ၂၂ (ဇ) (ည) (ဌ) နှင့် (ဍ) ပါ ပြဌာန်းချက်များအရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်‌တော် သို့မဟုတ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် သို့မဟုတ် အမျိုးသား လွှတ်တော် သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်း အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အ‌ရေးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထူးအစီရင်ခံစာများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြခြင်းအစရှိသည့် စီမံရေးရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့်အပြင် ပုဒ်မ ၂၄ (ခ) အရ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

၂။       ကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၅၁ (ခ) အရ    ကော်မရှင်၏ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အခန်း (၁၈) ခန်းပါ ဝန်ထမ်း ရေးရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ပြဋ္ဌာန်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်း၏တာဝန်နှင့်အခွင့်အရေး၊ လစာသတ်မှတ်ခြင်း၊ ချီးမြှင့်ငွေသတ်မှတ်ခြင်း၊ ခွင့်ခံစားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်း၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ လေ့ကျင့်ပညာသင်ကြားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ အရေးယူခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်း စည်းကမ်းဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များ၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများခန့်ထားခြင်းများ ပြဋ္ဌာန်းထားရှိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၁။      မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ပညာပေး ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကော်မရှင်ဉပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ် နိုင်ရန် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများကို ကော်မရှင်ဉပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အခန်း (၆)၊ အပိုဒ် (၄၉) အရ လစဉ်ကျင်းပခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပနိုင်မှု အခြေအနေကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပါသည်-

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

      (၁) ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဇန်နဝါရီလ)               (၁/ ၂၀၂၀)         (၂၁-၁-၂၀၂၀)

      (၂)  ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဖေဖော်ဝါရီလ)           (၂/ ၂၀၂၀)          (၂၆-၂-၂၀၂၀)

      (၃)  ပုံမှန်အစည်းအဝေး (မတ်လ)                    (၃/ ၂၀၂၀)          (၂၄-၃-၂၀၂၀)

      (၄) ပုံမှန်အစည်းအဝေး (မေလ)                      (၄/ ၂၀၂၀)          (၇-၅-၂၀၂၀)

      (၅) ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဇွန်လ)                      (၅/ ၂၀၂၀)          (၂၄-၆-၂၀၂၀)

      (၆) ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဇူလိုင်လ)                  (၆/ ၂၀၂၀)          (၂၈-၇-၂၀၂၀)

      (၇) ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဩဂုတ်လ)                (၇/ ၂၀၂၀)          (၂၄-၈-၂၀၂၀)   

      (၈) ပုံမှန်အစည်းအဝေး (အောက်တိုဘာလ)      (၈/ ၂၀၂၀)          (၁၃-၁၀-၂၀၂၀)

      (၉) ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒီဇင်ဘာလ)              (၉/ ၂၀၂၀)          (၂-၁၂-၂၀၂၀)

      ၂၀၂၁ ခုနှစ်

(၁)   ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဇန်နဝါရီလ)              (၁/ ၂၀၂၁)        (၁၂-၁-၂၀၂၁)

(၂)  ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဖေဖော်ဝါရီလ)           (၂/ ၂၀၂၁)         (၂၅-၂-၂၀၂၁)

(၃)  ပုံမှန်အစည်းအဝေး (မတ်လ)                    (၃/ ၂၀၂၁)        (၂၃-၃-၂၀၂၁)

(၄)  ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဧပြီလ)                     (၄/ ၂၀၂၁)        (၂၇-၄-၂၀၂၁)

(၅)   ပုံမှန်အစည်းအဝေး (မေလ)                     (၅/ ၂၀၂၁)        (၂၁-၅-၂၀၂၁)     

(၆)  ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဇွန်လ)                     (၆/ ၂၀၂၁)        (၂၉-၆-၂၀၂၁)

(၇)  ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဩဂုတ်လ)               (၇/ ၂၀၂၁)        (၂၇-၈-၂၀၂၁)

(၈)   ပုံမှန်အစည်းအဝေး (စက်တင်ဘာလ)         (၈/ ၂၀၂၁)        (၂၈-၉-၂၀၂၁)     

(၉)  ပုံမှန်အစည်းအဝေး (အောက်တိုဘာလ)      (၉/ ၂၀၂၁)        (၂၇-၁၀-၂၀၂၁)

(၁၀)ပုံမှန်အစည်းအဝေး (နိုဝင်ဘာလ)             (၁၀/ ၂၀၂၁)       (၂၄-၁၁-၂၀၂၁)

(၁၁)ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒီဇင်ဘာလ)             (၁၁/ ၂၀၂၁)       (၂၈-၁၂-၂၀၂၁)

      ၂၀၂၂ ခုနှစ်

(၁) ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဇန်နဝါရီလ)              (၁/ ၂၀၂၂)           (၂၇-၁-၂၀၂၂)

(၂) ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဖေဖော်ဝါရီလ)           (၂/ ၂၀၂၂)           (၂၄-၂-၂၀၂၂)

၂။       ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဧပြီလ၊ စက်တင်ဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလများတွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဇူလိုင်လတွင်လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်တွင် ကူးစက်မြန်သည့် COVID – 19 ရောဂါများ ပြန့်ပွားကူးစက်လျက်ရှိသဖြင့် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ အဆိုပါလများတွင် ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျန်ကာလများတွင် ပုံမှန်ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။

၁။      မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင် (၂) ဦးနှင့် အတွင်းရေးမှူး ပါဝင်သော အုပ်ချုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လစဉ် အုပ်ချုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပနိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်-

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

(၁) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၁/ ၂၀၂၀)        (၂၉-၁-၂၀၂၀)

     (ဇန်နဝါရီလ)

(၂) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး           (၂/ ၂၀၂၀)         (၄-၂-၂၀၂၀)

    (ဖေဖော်ဝါရီလ)

(၃) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၃/ ၂၀၂၀)        (၂၅-၃-၂၀၂၀)

   (မတ်လ)

(၄) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး           (၄/၂၀၂၀)         (၂၇-၅-၂၀၂၀)

    (မေလ)

(၅) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၅/ ၂၀၂၀)        (၂၅-၆-၂၀၂၀)

    (ဇွန်လ)

(၆) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၆/ ၂၀၂၀)        (၂၉-၇-၂၀၂၀)

     (ဇူလိုင်လ)

(၇) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၇/ ၂၀၂၀)        (၂၈-၈-၂၀၂၀)

     (ဩဂုတ်လ)

(၈) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၈/ ၂၀၂၀)        (၁၀-၉-၂၀၂၀)

    (စက်တင်ဘာလ)

(၉) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၉/ ၂၀၂၀)       (၁၇-၁၂-၂၀၂၀)

    (ဒီဇင်ဘာလ)

၂၀၂၁ ခုနှစ်

(၁) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၁/ ၂၀၂၁)    (၁၅-၁-၂၀၂၁)

     (ဇန်နဝါရီလ)                                                                 

(၂) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၂/ ၂၀၂၁)     (၂၆-၂-၂၀၂၁)

     (ဖေဖော်ဝါရီလ)

 

(၃) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၃/ ၂၀၂၁)     (၂၄-၃-၂၀၂၁)

    (မတ်လ)

(၄) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၄/ ၂၀၂၁)     (၂၈-၄-၂၀၂၁)

     (ဧပြီလ)

(၅) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၅/ ၂၀၂၁)    (၃၁-၅-၂၀၂၁)

    (မေလ)

(၆) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၆/ ၂၀၂၁)    (၃၀-၆-၂၀၂၁)

    (ဇွန်လ)

(၇) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၇/ ၂၀၂၁)    (၃၀-၈-၂၀၂၁)

    (ဩဂုတ်လ)

(၈) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၈/ ၂၀၂၁)     (၂၉-၉-၂၀၂၁)

    (စက်တင်ဘာလ)

(၉) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၉/ ၂၀၂၁)    (၃-၁၁-၂၀၂၁)

     (အောက်တိုဘာလ)

(၁၀) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး            (၁၀/၂၀၂၁)    (၆-၁၂-၂၀၂၁)

       (ဒီဇင်ဘာလ)

၂၀၂၂ ခုနှစ်

        (၁) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး                (၁/ ၂၀၂၂)   (၆-၁-၂၀၂၂)

           (ဇန်နဝါရီလ)                                                                   

        (၂) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး                (၂/ ၂၀၂၂)   (၈-၂-၂၀၂၂)

           (ဖေဖော်ဝါရီလ)

          (၃) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး                (၃/ ၂၀၂၂)   (၈-၃-၂၀၂၂)

          (မတ်လ)

၂။       ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဧပြီလ၊ အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလများတွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဇူလိုင်လတွင်လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်တွင် ကူးစက်မြန်သည့် COVID – 19 ရောဂါများ ပြန့်ပွားကူးစက်လျက်ရှိသဖြင့် အုပ်ချုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးများ အဆိုပါလများ တွင် ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျန်ကာလများတွင် ပုံမှန်ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။

၁။      မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင် (၂) ဦးနှင့် အတွင်းရေးမှူး ပါဝင်သော အုပ်ချုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လစဉ် အုပ်ချုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပနိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်-

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

(၁) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၁/ ၂၀၂၀)        (၂၉-၁-၂၀၂၀)

     (ဇန်နဝါရီလ)

(၂) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး           (၂/ ၂၀၂၀)         (၄-၂-၂၀၂၀)

    (ဖေဖော်ဝါရီလ)

(၃) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၃/ ၂၀၂၀)        (၂၅-၃-၂၀၂၀)

   (မတ်လ)

(၄) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး           (၄/၂၀၂၀)         (၂၇-၅-၂၀၂၀)

    (မေလ)

(၅) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၅/ ၂၀၂၀)        (၂၅-၆-၂၀၂၀)

    (ဇွန်လ)

(၆) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၆/ ၂၀၂၀)        (၂၉-၇-၂၀၂၀)

     (ဇူလိုင်လ)

(၇) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၇/ ၂၀၂၀)        (၂၈-၈-၂၀၂၀)

     (ဩဂုတ်လ)

(၈) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၈/ ၂၀၂၀)        (၁၀-၉-၂၀၂၀)

    (စက်တင်ဘာလ)

(၉) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး          (၉/ ၂၀၂၀)       (၁၇-၁၂-၂၀၂၀)

    (ဒီဇင်ဘာလ)

၂၀၂၁ ခုနှစ်

(၁) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၁/ ၂၀၂၁)    (၁၅-၁-၂၀၂၁)

     (ဇန်နဝါရီလ)                                                                 

(၂) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၂/ ၂၀၂၁)     (၂၆-၂-၂၀၂၁)

     (ဖေဖော်ဝါရီလ)

 

(၃) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၃/ ၂၀၂၁)     (၂၄-၃-၂၀၂၁)

    (မတ်လ)

(၄) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၄/ ၂၀၂၁)     (၂၈-၄-၂၀၂၁)

     (ဧပြီလ)

(၅) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၅/ ၂၀၂၁)    (၃၁-၅-၂၀၂၁)

    (မေလ)

(၆) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၆/ ၂၀၂၁)    (၃၀-၆-၂၀၂၁)

    (ဇွန်လ)

(၇) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၇/ ၂၀၂၁)    (၃၀-၈-၂၀၂၁)

    (ဩဂုတ်လ)

(၈) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၈/ ၂၀၂၁)     (၂၉-၉-၂၀၂၁)

    (စက်တင်ဘာလ)

(၉) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး               (၉/ ၂၀၂၁)    (၃-၁၁-၂၀၂၁)

     (အောက်တိုဘာလ)

(၁၀) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး            (၁၀/၂၀၂၁)    (၆-၁၂-၂၀၂၁)

       (ဒီဇင်ဘာလ)

၂၀၂၂ ခုနှစ်

        (၁) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး                (၁/ ၂၀၂၂)   (၆-၁-၂၀၂၂)

           (ဇန်နဝါရီလ)                                                                   

        (၂) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး                (၂/ ၂၀၂၂)   (၈-၂-၂၀၂၂)

           (ဖေဖော်ဝါရီလ)

          (၃) အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး                (၃/ ၂၀၂၂)   (၈-၃-၂၀၂၂)

          (မတ်လ)

၂။       ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဧပြီလ၊ အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလများတွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဇူလိုင်လတွင်လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်တွင် ကူးစက်မြန်သည့် COVID – 19 ရောဂါများ ပြန့်ပွားကူးစက်လျက်ရှိသဖြင့် အုပ်ချုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးများ အဆိုပါလများ တွင် ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျန်ကာလများတွင် ပုံမှန်ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။