လုပ်ငန်းစီမံချက် - Ebook PDF Lists

No. Name Author Publisher Download
1 လုပ်ငန်းစီမံချက် ( ၂၀၂၂ ) ခုနှစ် MNHRC MNHRC
2 လုပ်ငန်းစီမံချက် ( ၂၀၂၂ ) ခုနှစ် MNHRC MNHRC
3 လုပ်ငန်းစီမံချက် ( ၂၀၂၂ ) ခုနှစ် MNHRC MNHRC
4 လုပ်ငန်းစီမံချက် ( ၂၀၂၃ ) ခုနှစ် MNHRC MNHRC
5 လုပ်ငန်းစီမံချက် ( ၂၀၂၄ ) ခုနှစ် MNHRC MNHRC