Laws & Regulations of MNHRC - Ebook PDF Lists

No. Name Author Publisher Download
1 လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၂၀၂၃ mnhrc mnhrc
2 MNHRC_ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ MNHRC MNHRC
3 MNHRC_ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ MNHRC MNHRC
4 MNHRC_ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ MNHRC MNHRC
5 MNHRC_Law_English_Myanmar MNHRC MNHRC
6 MNHRC_Law_English MNHRC MNHRC
7 MNHRC_Law_Myanmar MNHRC MNHRC