ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စကားဝိုင်း

  • News

http://www.facebook.com/myanmarnhrc/videos/941347699586481/

 

http://www.facebook.com/myanmarnhrc/videos/369658340453197/

 

http://www.facebook.com/myanmarnhrc/videos/1955548261149188/

 

http://www.facebook.com/myanmarnhrc/videos/553934118412813/

 

Recent News