မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံ၍ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ့များက ကုလသမဂ္ဂသို့ တင်သွင်းသော အစီရင်ခံစာအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

  • News

        မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂမသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ စာချုပ်ပါ အခွင့်အရေးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂမသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီသို့ အစီရင်ခံစာရေးသားတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ မသန်စွမ်းသူများအနေဖြင့်လည်း ယင်းတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မသန်စွမ်းသူများကိုယ်တိုင် လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ဆောင်ရွက်၍ ဥပဒေနှင့်မူဝါဒများ၊ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အသိပညာ ပေးမှုများ၊ လက်လှမ်းမီရယူသုံးစွဲမှုများ၊ တရားမျှတမှုများနှင့် ဥပဒေအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီးထင်ဟပ်နှိုင်းယှဉ်သည့် အစီရင်ခံစာ အားတင်သွင်းခဲ့ကြပါသည်။

       အဆိုပါ အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သို့ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ်ရာဦးစစ်မြိုင် နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်း သူများအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးဇင်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမြတ်သူဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင် များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနား တွင် မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများက အစီရင်ခံစာ ရေးသားပြင်ဆင်ခဲ့မှုနှင့် အဓိကတွေ့ရှိချက်များ၊ အစီရင်ခံစာပါ ထောက်ခံအကြံပြုချက်များအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပြီးကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက အကြံပြုဆွေးနွေးမှုများ၊ ကော်မရှင် ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မသန် စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်၊ အကြံပြု တိုက်တွန်းချက်များနှင့်် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့် အရေး ကော်မရှင်နှင့် မသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

Recent News