လူ့အခွင့်အရေးအဆင့်မြင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
  • News
    မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေးကို မှန်ကန်စွာသိရှိနားလည်လာပြီး လူ့အခွင့်အရေးများနှင့် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များအပေါ် လေးစားလိုက်နာ ကျင့်သုံးလာနိုင်စေရန်၊ နိုင်ငံသားတိုင်း လူ့အခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးစံနှု...
Workshop on MNHRC’s Capacity Assessment and Possible Legal Amendments ကျင်းပခြင်း
  • News
    Workshop on MNHRC’s Capacity Assessment and Possible Legal Amendments ကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၊ အာရှ − ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းရှိ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ် (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions – APF) နှင့် ကုလသမဂ္ဂဖ...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် နာဂကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများအတွင်းရှိ ခန္တီးမြို့၊ လဟယ်မြို့၊ ထမံသီဒေသ၊ လေရှီးမြို့နှင့် ဟုမ္မလင်း မြို့များတွင် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပ
  • News
          မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် ပြည်သူလူထုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပိုမိုပြန့်ပွားစေရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မှန်ကန်စွာသိရှိပြီး လေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးလာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ရှင်းလင်း...
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်နှင့် ကလေးသူငယ်ကွန်ရက်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
  • News
    ကလေးသူငယ်များသည် နိုင်ငံ၏ အနာဂါတ်များဖြစ်ပါသည်။ ကလေးသူငယ်များ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်သည့် အသက်ရှင်သန်ကျန်ရှိမှုအခွင့်အရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အရေး၊ အကာအကွယ် ရရှိပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်အခွင့်အရေးများကို ပြည့်ဝစွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပေးရန် အရေးကြီးလှပါ...