၂၀၁၁ ခုနှစ် ခုနှစ်အတွင်း ကော်မရှင်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်နှင့်လှေလှော်အင်းရဲဘက်စခန်းတို့သို့သွားရောက်ခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၇/၂၀၁၁)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၆/၂၀၁၁)
နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၁)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၁)
နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ မေတ္တာရပ်ခံတင်ပြသည့်အိတ်ဖွင့်ပေးစာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၃/၂၀၁၁)
နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ မေတ္တာရပ်ခံတင်ပြသည့်အိတ်ဖွင့်ပေးစာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၁)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် တိုင်တန်းချက်များလက်ခံခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၁)